Thứ Hai, 11/01/2021

Buổi sáng

- Chào cờ (CBGV,NV&HS)

- Thực hiện soạn - giảng chương trình tuần 18 (Giáo viên)

- Coi và chấm kiểm tra cuối Kỳ I môn Tiếng Việt 1,Tiếng Anh 3, Lịch sử và Địa lí 4, Tin học 3, Khoa học 4 (Theo QĐ)

Buổi chiều

- Coi và chấm kiểm tra môn Toán 1, Lịch sử và Địa lí 5, Khoa học 5 (Theo QĐ)

- Nộp kế hoạch phát triển giáo dục năm 2021-2022 về PGD (Văn thư)

Thứ Ba, 12/01/2021

Buổi sáng

- Coi và chấm kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5 (Theo QĐ)

- Làm dự toán lương và thường xuyên năm 2021 (Kế toán)

Buổi chiều

- Coi và chấm kiểm tra môn Toán lớp 2, 3, 4, 5 (Theo QĐ)

Thứ Tư, 13/01/2021

Buổi sáng

- Coi và chấm kiểm tra môn T Anh 4, Tin học 5 (Theo QĐ)

Buổi chiều

- Coi và chấm kiểm tra môn Tin học 4, T Anh 5 (Theo QĐ)

Thứ Năm, 14/01/2021

Buổi sáng

- Giao lưu Viết chữ đẹp cấp huyện (HT, TPT, VT&12 HS)

- Coi thi HS Viết chữ đẹp cấp huyện (PHT)

- Luyện cờ vua cho học sinh chuẩn bị tốt cho giao lưu cấp tỉnh (14,15/01) (thầy Cảm)

- Tổng hợp điểm, vào cổng thông tin (Giáo viên)

Buổi chiều

- Gửi chất lượng về Tổ chuyên môn (GV)

- Gửi chất lượng về Chuyên môn (TT)

- Sinh hoạt TVP (TVP)

Thứ Sáu, 15/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học bình thường (Giáo viên)

- Giao ban công tác tuần (BGH, TT, TPT)

- Lao động vệ sinh cuối tuần (CBGV,NV&HS)

Buổi chiều

- Nghỉ học kỳ I (CBGV.NV&HS)